Про функціональні повноваження голови райдержадміністрації, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
08.05.2020
Номер: 
65

НОВОСАНЖАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

08.05.2020                                                                      смт. Нові Санжари                                                               №65               
 

       
Про функціональні повноваження голови

райдержадміністрації, заступника голови

та керівника апарату райдержадміністрації

Відповідно до Законів України  «Про місцеві державні адміністрації» (із змінами), «Про державну службу» (із змінами), регламенту Новосанжарської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 31 травня 2002 року № 294 (із змінами):
1. Затвердити функціональні повноваження голови райдержадміністрації, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації (додається).
2. Установити, що в разі відсутності голови районної державної адміністрації його обов'язки виконує заступник голови районної державної адміністрації, про що видається розпорядження.
3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 03.04.2018 №109 «Про функціональні повноваження голови райдержадміністрації, першого заступника, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації».

 

Голова                                                           В.ВАСЮТА

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної
державної адміністрації
08.05.2020 №65                  

Функціональні повноваження
голови районної державної адміністрації,  заступника голови
та керівника апарату райдержадміністрації

 

Голова районної державної адміністрації
Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю, діє у відповідності до вимог Конституції України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації».
Здійснює контроль та забезпечує виконання Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.
Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за межами.
Спрямовує та координує діяльність заступника  голови райдержадміністрації, керівника апарату, керівників управлінь, відділів райдержадміністрації та інших районних служб.
Формує склад районної державної адміністрації, утворює, реорганізовує, ліквідує відповідно до законодавства апарат, відділи, управління та інші підрозділи, затверджує штатні розписи структурних підрозділів райдержадміністрації.
Призначає на посади та звільняє з посад свого заступника, керівника апарату та керівників самостійних структурних підрозділів  райдержадміністрації, приймає рішення про заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. Присвоює  ранги державних службовців керівнику апарату та керівникам самостійних структурних підрозділів  райдержадміністрації.
Одноособово видає розпорядження у межах своїх повноважень.
Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації або уповноважує на це своїх заступників.
Координує діяльність територіальних органів міністерств та інших органів виконавчої влади та сприяє їм у виконанні покладених на них завдань.
Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення їх керівників, порушує при необхідності вмотивовані питання про їх відповідність займаній посаді.
У межах затверджених бюджетів виступає розпорядником коштів райдержадміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

Забезпечує подання на розгляд районної ради проєкту бюджету та програми соціально-економічного розвитку району, організовує виконання бюджету та затверджених радою програм, звітує перед нею про їх виконання.

Забезпечує виконання зобов’язань за міжнародними договорами України на відповідній території. Укладає договори з іноземними партнерами про співробітництво в межах компетенції, визначеної законодавством.
Забезпечує виконання законодавства про військовий обов`язок посадовими особами і громадянами, підприємствами, установами і організаціями.
Контролює здійснення заходів, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою, цивільним захистом на території району, є керівником цивільного захисту району.
У межах повноважень, передбачених законодавством, забезпечує здійснення державної політики у сфері охорони державної таємниці.
Оголошує зони надзвичайної ситуації в разі стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій, епізоотій, пожеж, інших надзвичайних подій.
Контролює здійснення заходів щодо охорони громадського порядку, боротьби зі злочинністю, виявлення, запобігання та протидії корупції.
Розглядає та надає у встановленому порядку до відповідних органів пропозиції щодо залучення інвестицій, в т.ч. і іноземних, для розвитку економічного потенціалу району.
Координує організацію роботи:
складання проєкту бюджету району та його виконання;
складання необхідних для управління соціально-економічним розвитком району балансів трудових, матеріально-фінансових та інших ресурсів, місцевих будівельних матеріалів, палива, проведення розрахунків коштів та визначення рівня обслуговування, обсягів послуг, необхідних для забезпечення передбачених законодавством мінімальних соціальних потреб;
реалізації процесів децентралізації, впровадження реформи місцевого самоврядування.
Здійснює координацію діяльності та контроль за роботою об'єктів промисловості та енергетики, інших об'єктів з підвідомчих галузей, що перебувають у спільній власності територіальних громад району.
Забезпечує виконання заходів щодо стабільної роботи підприємств паливно-енергетичного комплексу, дотримання встановлених лімітів використання всіх видів енергоносіїв та своєчасних розрахунків за них, виконання  загальнодержавної програми енергозбереження.
Контролює питання, пов'язані з забезпеченням належного стану та експлуатації доріг загального користування.
Забезпечує координацію і контроль за якісним обслуговуванням населення підприємствами, установами, організаціями торгівлі, громадського харчування, побуту незалежно від форм власності.
Забезпечує реалізацію державної політики щодо розвитку малого бізнесу, сприяє підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проектів, виробництвом товарів народного споживання.

Здійснює контроль за діяльністю відповідних підрозділів з організації роботи щодо:

раціонального використання та охорони земель, лісів, води, рослинного, тваринного світу, додержанням санітарних і ветеринарних правил;
забезпечення населення паливом, використання природних ресурсів, додержання правил технічної експлуатації транспорту, дорожнього руху;
взаємодії з правоохоронними органами.
Забезпечує реалізацію державної політики у сфері використання та охорони природних ресурсів, з питань екологічної безпеки.
Організовує:
проведення реформування земельних та майнових відносин на засадах приватної власності;
формування інфраструктури продовольчого ринку;
забезпечення на ринкових засадах агропромислового виробництва необхідними матеріально-технічними ресурсами та сировиною;
реалізацію соціальної політики на селі.
Координує організацію роботи щодо:
забезпечення продовольчих ресурсів зерна, задоволення потреб населення району в інших видах продукції рослинництва і тваринництва;
розвитку різних форм власності в сільськогосподарському виробництві;
питань зовнішньоекономічних зв'язків і зовнішньоекономічної діяльності підприємств агропромислового комплексу;
підготовки та подання пропозицій до районної ради та реалізації її рішень про приватизацію земель та вилучення їх для державних потреб;
здійснення заходів щодо запобігання епізоотій, пов'язаних з тваринним світом та їх ліквідації;
зупинення в установленому Законом порядку діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил;
Координує організацію роботи щодо проведення перепису населення.
Контролює виконання актів законодавства з питань громадянства, пов'язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам міграційної служби  у додержанні правил паспортної системи.
Контролює виконання законодавства щодо національних меншин і міграції населення, про свободу думки і слова, свободу світогляду і віросповідання.
Виступає головним розпорядником коштів районного бюджету та районної державної адміністрації.
Систематично інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.
При необхідності, утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, визначає їх завдання, функції та персональний склад.
Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими центральними органами виконавчої влади.

Виконуючи функціональні  повноваження,  голова райдержадміністрації:

1.Здійснює керівництво:
відділом фінансів  райдержадміністрації;
відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації;
відділом  ведення  Державного  реєстру  виборців  апарату  райдержадміністрації;
відділом інфраструктури, екології та природних ресурсів райдержадміністрації;
відділом з питань надання адміністративних послуг райдержадміністрації;
головним спеціалістом з питань цивільного захисту;
головним спеціалістом по  взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та  мобілізаційної роботи;
провідним спеціалістом – юрисконсультом;
архівним сектором райдержадміністрації.

2.Координує діяльність з:
Новосанжарським  відділенням поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління національної поліції в   Полтавській  області;
Новосанжарським відділенням Полтавської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ Міндоходів у Полтавській області та іншими контролюючими органами;
Північно-Східним міжрегіональним Управлінням Міністерства юстиції   України ;
Головним управлінням статистики у Полтавській області;
Новосанжарським районним військовим комісаріатом;
Кобеляцькою місцевою  прокуратурою;
Новосанжарською державною нотаріальною конторою;
засобами масової інформації, що здійснюють діяльність на території
району;
районним споживчим товариством;
підприємствами харчової промисловості;
залізничними станціями «Мала Перещепина» і «Нові Санжари»;
управлінням Дежпродспоживслужби у Новосанжарському районі;
відділом Держгеокадастру у Новосанжарському районі;
сільськогосподарськими підприємствами району,
сільськогосподарськими кооперативами, фермерськими господарствами;
міжрайонним управлінням водного господарства;
державною лабораторією ветеринарної медицини;
ДП «Новосанжарське лісове господарство»;
об'єднанням «Рада сільськогосподарських товаровиробників»;
районною асоціацією фермерів;
організаціями, товариствами мисливців і рибалок що здійснюють свою     діяльність на території району. 

Заступник голови районної державної адміністрації

Забезпечує виконання Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голів обласної і районної державних адміністрацій з питань функціонування галузей: освіти, охорони здоров'я, фізичної культури, спорту, материнства і дитинства, сім'ї та молоді, соціального забезпечення та соціального захисту населення, культури, будівництва і архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку.
Бере участь у розгляді питань на засіданнях колегії районної державної адміністрації.
Здійснює керівництво відповідними колегіальними органами (комісіями, радами тощо).
Дає доручення керівникам структурних підрозділів  райдержадміністрації. Погоджує їм відрядження  та відпустки, відповідно до функціональних повноважень.
Вносить  пропозиції голові райдержадміністрації щодо вирішення питань керівних кадрів відповідних  структурних підрозділів райдержадміністрації, вносить  пропозиції  щодо притягнення їх до відповідальності, згідно з розподілом обов’язків та чинним  законодавством.
Подає пропозиції до планів роботи  райдержадміністрації, інформації про стан справ у галузях  народного господарства, соціально-політичну ситуацію та проблеми  для узагальнення  і підготовки відповідних інформацій  голові  районної державної адміністрації.
Відповідає за підготовку питань для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації, на нарадах за участю керівників органів місцевого самоврядування,   підприємств, установ, організацій району.
Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з районною радою в процесі підготовки та прийняття відповідних документів, розгляду питань що відносяться до його компетенції.
Проводить  прийоми громадян, в тому числі виїзні, забезпечує розгляд  їх звернень.
Здійснює контроль за діяльністю відповідних підрозділів з організації роботи щодо:
затвердження районних містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів району;
визначення території, вибір  землі для потреб будівництва;
організації будівництва і ремонту житлових об'єктів, об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення;       
Організовує роботу з попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
Координує розробку і виконання заходів щодо приведення цивільного захисту району у готовність до виконання завдань у особливий період.
Сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема, у наданні їм транспортних та матеріальних засобів і послуг.
Здійснює передбачені законодавством заходи, пов’язані з підтриманням  в оголошених зонах надзвичайної ситуації громадського порядку, врятуванням життя людей, захистом їх здоров’я і прав, збереженням матеріальних цінностей.

Контролює роботу з підготовки для розгляду і затвердження районною радою проєктів програм соціально-економічного розвитку району, організовує контроль за їх виконанням в підвідомчих йому галузях.
Розглядає проєкти благоустрою  територій населених пунктів,  забезпечує організацію робіт з  благоустрою, озеленення, охорони  зелених насаджень  і водойм, створення  місць відпочинку громадян.
Координує роботу з організації збирання та утилізації побутових відходів.
Координує  роботу підприємств транспорту з питань належного забезпечення потреб населення в перевезеннях автомобільним транспортом.
Проводить роботу щодо погодження графіків руху і маршрутної мережі пасажирського транспорту загального користування.
Координує виконання програм щодо обов'язкової повної загальної середньої освіти, здійснює контроль за діяльністю закладів освіти, охорони здоров'я, фізкультури, спорту  їх матеріально-фінансовим забезпеченням.
Сприяє реалізації в районі державної політики у сфері молодіжної та гендерної політики.
Забезпечує розробку  мережі закладів освіти, охорони здоров’я, вносить  пропозиції по цих питаннях  до проєктів програми  соціально-економічного розвитку.
Координує роботу з розробки і виконання заходів щодо організації правового інформування і виховання населення;
Сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу.
Контролює діяльність районної призовної комісії.
Вживає заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.
Координує організацію роботи відповідних закладів з надання населенню медичної допомоги, встановлення пільг і допомог, пов'язаних з охороною материнства і дитинства, поліпшення умов життя багатодітних сімей.
Вживає заходів щодо сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, фондів, асоціацій, жіночих, молодіжних, дитячих та інших громадських організацій за профілем.
Координує роботу, пов'язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, переселенців а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання.
Контролює реалізацію державних гарантій у сфері праці, організацію соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах з шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.
       Забезпечує розробку мережі закладів культури, вносить  пропозиції по цих питаннях  до проєктів програми  соціально-економічного розвитку.
Вживає заходів щодо забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та використання культурних цінностей.
Координує роботу щодо реалізації державної політики, спрямованої на  захист соціально-незахищених громадян-пенсіонерів, інвалідів, одиноких

непрацездатних, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та підтримки з боку держави.
Контролює діяльність відповідних служб щодо організації правильного і своєчасного призначення і виплати державних пенсій, цільової грошової допомоги, санітарно-курортного лікування ветеранів війни та прирівняних до них осіб, військовослужбовців, звільнених з військової служби, ветеранів  праці та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників бойових дій на території інших держав, встановлення піклування над неповнолітніми,  недієздатними особами, які за станом здоров'я потребують догляду, інших заходів соціального захисту.
Контролює розробку і виконання програм поліпшення обслуговування соціально-незахищених громадян, координує роботу щодо працевлаштування інвалідів.
Контролює організацію надання населенню субсидій на житлово-комунальні послуги.
У межах повноважень сприяє залученню інвестицій підприємствами, установами та організаціями відповідних галузей.
У межах повноважень затверджує фінансові документи підпорядкованих структурних підрозділів райдержадміністрації.
При умові надання головою райдержадміністрації права першого підпису, повноважний підписувати фінансові документи та господарські угоди.
У межах  повноважень візує розпорядження голови райдержадміністрації.
Виконує інші повноваження за дорученням голови районної державної адміністрації.

         Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови райдержадміністрації

     1. Здійснює керівництво:

сектором житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та з питань цивільного захисту райдержадміністрації;
сектором культури, молоді та спорту райдержадміністрації;
управлінням  соціального захисту населення райдержадміністрації;
сектором освіти райдержадміністрації;
службою у справах дітей райдержадміністрації;
центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
головним спеціалістом по  взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та  мобілізаційної роботи  ( в частині проведення оборонної та мобілізаційної роботи);
районним територіальним центром  соціального обслуговування  (надання соціальних послуг).

2.Координує діяльність з:
будівельними організаціями;
організаціями телекомунікаційного зв’язку;

комунальними підприємствами району;                                          
Новосанжарським районом газопостачання ПАТ  «Полтавагаз»;
Новосанжарською дільницею каналізаційного господарства КП ПОР «Полтававодоканал»;
Новосанжарською філією АТ«Полтаваобленерго»;
автотранспортними організаціями;
Новосанжарською районною філією  Полтавського обласного центру зайнятості;
дитячими оздоровчими закладами району;
санаторно-лікувальними  закладами району;
Новосанжарським відділом обслуговування громадян (сервісний центр) головного управління Пенсійного фонду України в Полтавської області;
закладами з охорони здоров’я ;
аптечними закладами;
страховими компаніями;
районним військовим комісаріатом.

 

Керівник апарату районної державної адміністрації

Очолює апарат районної державної адміністрації. Організовує здійснення кадрового, правового, інформаційно-аналітичного, матеріально-технічного, методичного та іншого організаційного забезпечення діяльності районної державної адміністрації.
   Координує діяльність структурних підрозділів апарату, організовує оперативний контроль за виконанням апаратом, структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами місцевого самоврядування (з питань делегованих повноважень органів виконавчої влади) Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативних актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови  обласної та районної державних адміністрацій, інформує голову районної державної адміністрації про стан цієї роботи.
Відповідає за організаційну роботу та дотримання законодавства з питань державної служби; за ведення роботи з профілактики корупційних проявів серед державних службовців райдержадміністрації.
Здійснює  визначені  Законом  України  "Про  державну службу" повноваження керівника державної служби в апараті райдержадміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права).
Координує роботу з питань проведення виборів та референдумів, встановлених законом для виконавчої влади.
Організовує доведення розпоряджень голови  районної державної адміністрації до виконавців.
           Здійснює контроль за дотриманням в апараті Інструкції з діловодства, організацією та забезпечення режиму секретності, правил роботи з таємними документами, відповідає за стан обліку і звітності.

            Забезпечує подання на державну реєстрацію в Північно-Східне міжрегіональне управління  Міністерства  юстиції розпоряджень голови районної державної адміністрації, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер.
            Затверджує посадові інструкції керівників та працівників структурних підрозділів апарату.
            Контролює в межах своєї компетенції дотримання керівниками структурних підрозділів та працівниками апарату вимог Закону України „Про державну службу ”.
           Організовує планування роботи з персоналом                                райдержадміністрації, в тому числі організовує проведення конкурсів на          зайняття вакантних посад державної служби  категорій "Б" і "В", забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог                       законодавства.
     Призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В", звільняє з таких посад відповідно до законодавства (крім  структурних  підрозділів зі статусом юридичних осіб  публічного  права).
     Присвоює ранги державним службовцям в апараті райдержадміністрації  та  її  структурних підрозділах  (крім  структурних  підрозділів зі статусом юридичних осіб  публічного  права),  які займають посади державної служби категорій "Б" і "В"
     Виконує функції роботодавця стосовно працівників райдержадміністрації, які не є державними службовцями (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб  публічного  права).
     Забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі.
Виконує інші обов'язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації.
Видає накази в межах своєї компетенції.
Здійснює через роботу апарату правове, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності районної державної адміністрації, підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів.
Організовує роботу щодо взаємодії діяльності управлінь, відділів райдержадміністрації з районною радою та органами місцевого самоврядування.
Організовує контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади; надає методичну, практичну та іншу допомогу управлінням, відділам райдержадміністрації органам місцевого самоврядування.
Організовує складання планів роботи райдержадміністрації, підготовку та проведення засідань колегії райдержадміністрації і нарад у голови райдержадміністрації.
Затверджує плани роботи на квартал структурних підрозділів  апарату райдержадміністрації.
Готує пропозиції щодо розподілу функціональних обов'язків між керівництвом райдержадміністрації.

Подає на затвердження голові райдержадміністрації матеріали щодо структури і штатної чисельності апарату.
Розглядає клопотання і матеріали щодо відзначення працівників підприємств, установ, організацій, а також жителів району державними нагородами, нагородами обласної і районної державних адміністрацій.
Контролює роботу з розгляду звернень громадян та їх об'єднань, організацію особистого прийому громадян.
Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
Візує розпорядження голови райдержадміністрації та підписує додатки до них.
Повертає управлінням, відділам, іншим органам виконавчої влади проєкти розпоряджень та інші матеріали, підготовлені і внесені на розгляд райдержадміністрації з порушенням встановленого порядку.
Здійснює контроль за веденням бухгалтерського обліку і звітності райдержадміністрації, використанням кошторису на утримання апарату райдержадміністрації, використанням службових приміщень.
Координує роботу щодо організації інформування населення через засоби масової інформації, контролює виконання законодавства про інформацію.
Розглядає звернення та пропозиції політичних партій, громадсько-політичних та релігійних організацій, сприяє їм у вирішенні нагальних проблем.
Відповідає за стан технічного захисту інформації в апараті райдержадміністрації.
Координує організацію:
взаємодії органів виконавчої влади з політичними партіями, релігійними та громадсько-політичними об'єднаннями з метою забезпечення стабільної суспільно-політичної ситуації;
системи інформування населення про основні напрями державної політики;
оперативного інформування облдержадміністрації з найбільш актуальних питань життя району;
інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності райдержадміністрації;
підготовки та відзначення державних і професійних свят;
об'єктивного висвітлення діяльності органів влади всіх рівнів.
Координує і контролює діяльність архівного підрозділу райдержадміністрації.

Керівник апарату
райдержадміністрації                                                                   І.ЧЕРНУХА
 

Наверх ↑