Про організацію конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування,

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
19.07.2018
Номер: 
216
Реєстраційний номер: 
216/2997

 

НОВОСАНЖАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

                                                                                                                                            

19.07.2018                                                                                                  №216

 

 

Про організацію конкурсу                                     Зареєстровано в Головному

з визначення підприємства                                    територіальному управлінні

(організації) для здійснення                                   юстиції у Полтавській області

функцій робочого органу під

час проведення засідань                                         29 серпня 2018 р.за №216/2997

районного конкурсного

комітету з перевезення

пасажирів на приміських

автобусних маршрутах

загального користування,

що не виходять за межі

території Новосанжарського району 

 

 

Відповідно до статті 6, пункту 8 статті 16, пункту 2 статті 20, статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України “Про автомобільний транспорт”, Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (зі змінами), з метою визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Новосанжарського району:

 

Затвердити Умови конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Новосанжарського району, що додається.

 

2. Юридичному сектору апарату Новосанжарської райдержадміністрації (Чорній І.О.) протягом п’яти днів після прийняття, забезпечити подання цього розпорядження до Головного територіального управління юстиції у Полтавській області для державної реєстрації.

 

3. Відділу економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації (Забора С.В.) спільно з сектором взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та з питань внутрішньої політики  апарату райдержадміністрації (Білоцерківець В.П.) після державної реєстрації цього розпорядження забезпечити його опублікування в  засобах масової інформації.

 

                4. Це розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації, але не раніше дня його опублікування у засобах масової інформації.

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Постольник Н.Ю.

 

 

 

          Голова

районної державної

      адміністрації                                                                             С.БУЛЬБАХА

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРЖЕНО

Розпорядження голови

Новосанжарської районної державної адміністрації

19 липня 2018 року № 216

 

 

                                                            Зареєстровано в Головному територіальному

                                                            управлінні юстиції у Полтавській області

                                                            29 серпня 2018р. за №216/2997

 

 

 

 

 

УМОВИ

конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Новосанжарського району

 

 

І. Загальна частина

 

1. Умови конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Новосанжарського  району (далі - Умови) визначають процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення робочого органу відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 (зі змінами) (далі – Порядок).

 

2. Метою проведення конкурсу є визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), здатного забезпечувати належну якість підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Новосанжарського району, приймання документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу (далі – конкурс).

 

3. На робочий орган покладаються функції з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу.

 

4. Організатором конкурсу є Новосанжарська района державна адміністрація Полтавської області (далі — Організатор).

 

 

5. Терміни в цих Умовах вживаються у значенні, наведені в законодавстві  України у сфері автомобільного транспорту.

 

 

ІІ. Вимоги до претендентів

 

1. У конкурсі беруть участь підприємства (організації), що мають фахівців і досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень у відповідності до вимог статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» (далі — претенденти).

 

2. Не допускаються до участі у конкурсі підприємства (організації), які:

надають послуги з перевезень;

провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов'язану з наданням послуг з перевезень;

представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

 

ІІІ. Порядок підготовки до проведення конкурсу

 

1. Для підготовки та проведення конкурсу утворюється конкурсний комітет з визначення робочого органу (далі — конкурсний комітет), склад якого затверджується Організатором.

 

2. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу Організатор розміщує в  засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, в якому визначаються:

умови конкурсу;

телефон для довідок;

строк подачі та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі;

місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету.

 

3. З метою участі у конкурсі претендент подає секретарю конкурсного комітету у визначений в оголошенні термін такі документи:

заяву на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу, що додається;

 

копії документів, що підтверджують досвід роботи підприємства (організації) не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень;

копії документів, що підтверджують наявність у підприємства (організації) фахівців у галузі автомобільного транспорту, їх кваліфікацію та досвід роботи;

копії документів, що підтверджують наявність у підприємства матеріально-технічного забезпечення.

 

4. Копії документів, повинні бути завірені підприємством (організацією) в установленному законодавством порядку.

 

5. Подані на конкурс документи реєструються секретарем конкурсного комітету у журналі обліку вхідної кореспонденції. Документи, що надійшли після встановленого строку не приймаються.

 

6. Документи, подані не в повному обсязі не реєструються і повертаються претенденту на доопрацювання з відповідним обґрунтуванням. Всі зауваження та недоліки при подачі документів на участь у Конкурсі виправляються протягом трьох календарних днів та подаються повтроно.

 

7. Конкурсний комітет вивчає, систематизує та аналізує всі документи, які надійшли від претендентів.

 

8. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу Організатор повинен забезпечити проведення конкурсу самостійно, однак протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу.

 

ІV. Умови проведення конкурсу

 

1. Конкурсний комітет у визначений час запрошує претендентів та проводить конкурс. Документи кожного претендента розглядаються окремо.

 

2. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає цим Умовам.

 

3. Рішення конкурсного комітету приймаються на засіданні у присутності не менше двох третин його складу, у тому числі голови або його заступника, відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» голос голови конкурсного комітету є вирішальним.

 

4. Рішення конкурсного комітету оформляються протоколом в десятиденний термін, який підписують всі члени конкурсного комітету, які взяли участь у голосуванні.

 

5. Переможець конкурсу оголошується на засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.

 

6. З переможцем конкурсу Організатор укладає договір про виконання функцій робочого органу. Строк дії договору встановлюється за домовленістю між Організатором та робочим органом, але не більше як на три роки.

 

V. Розгляд спорів

 

1. У разі порушення цих Умов особи, право яких порушено, можуть звернутися з відповідною скаргою до Організатора. Скарга може бути подана не пізніше 30 днів після одержання копії рішення конкурсного комітету.

 

Скарги, що надійшли з порушенням установленого терміну, не розглядаються.

 

Організатор після одержання скарги перевіряє зазначені в ній факти. У разі виявлення порушень Організатор скасовує рішення конкурсного комітету. Відповідь скаржнику надається протягом 15 календарних днів з моменту одержання скарги.

 

Неврегульовані Організатором спори розв'язуються в установленому чинним законодавством України порядку.

 

 

 

Начальник відділу економіки та розвитку

інфраструктури райдержадміністрації                                                           С.В.Забора

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до Умов конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій  робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Новосанжарського району

(пункт 3 Розділу ІІІ)

 

 

 

Конкурсному комітету з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій  робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Новосанжарського району

 

 

 

 

ЗАЯВА

на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу

 

Прошу допустити до участі у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення засідань районного конкурсного комітету з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Новосанжарського району, приймання документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором

 

Продовження додатка

 

та автомобільним перевізником-переможцем конкурсу матеріали від претендента_______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

(повна назва підприємства, установи, організації)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

(юридична та поштова адреса)

Код ЄДРПОУ______________________________________________________

Телефон, факс, електронна адреса_____________________________________

_________________________________________________________________

Поточний рахунок_________________________________________________

_________________________________________________________________

З умовами проведення конкурсу ознайомлений.

До заяви додаю:

1.

2.

 

М.П.

 

“___”__________20___р.                          ________           _________________________

                                                                           (підпис)                 (прізвище та ініціали)

 

 

Начальник відділу економіки та розвитку

інфраструктури райдержадміністрації                                                               С.В.Забора

 

 

 

 

 

Наверх ↑