Про Положення про сектор освіти Новосанжарської районної державної адміністрації Полтавської області

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
28.01.2020
Номер: 
11

Новосанжарська районна державна адміністрація Полтавської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

28.01.2020                                                                     смт. Нові Санжари                                          №11

                                                                                                     
Про Положення про сектор освіти
Новосанжарської районної державної
адміністрації Полтавської області

Відповідно до ст. 6, ст. 39, ст. 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» (зі змінами):
1. Затвердити Положення про сектор освіти Новосанжарської районної державної адміністрації Полтавської області.
2. Виконувачу обов’язків відділу освіти Новосанжарської районної державної адміністрації Полтавської області (Зубашич С.М.) забезпечити проведення державної реєстрації Положення відповідно до вимог чинного законодавства.
3.  Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 22.02.2018 № 53 «Про затвердження Положення про відділ освіти Новосанжарської районної державної адміністрації Полтавської області».

Виконувач
обов’язків голови                                                                   Н.ПОСТОЛЬНИК

 

 

                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                             Розпорядження голови
                                                                                                                             районної державної
                                                                                                                             адміністрації
                                                                                                                             28.01.2020 №11

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор освіти Новосанжарської районної державної
адміністрації Полтавської області

1. Сектор освіти Новосанжарської районної державної адміністрації Полтавської області (надалі – сектор освіти) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, підпорядкований голові районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, а також,  з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих закладів освіти – Державній службі якості освіти України.
2. Повна назва – СЕКТОР ОСВІТИ НОВОСАНЖАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, скорочена назва – сектор освіти.
3. Сектор освіти є юридичною особою публічного права (код ЄДРПОУ 02145613), має самостійний баланс, рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням. 
4. Сектор освіти у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим положенням.
При секторі освіти, виходячи з потреби відповідного функціонування, належного ведення бухгалтерського обліку, здійснення науково-методичного забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти району, утворюються структурні підрозділи: методичний кабінет, господарська група, централізована бухгалтерія, які діють на підставі цього положення та за рахунок коштів місцевого бюджету.
У межах своїх повноважень сектор освіти організовує виконання актів законодавства у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності, а також з питань мовної політики та здійснює контроль за їх реалізацією.
5. Основними завданнями сектору освіти є:
1) участь у забезпеченні реалізації на території району державної політики у сфері освіти,  інноваційної діяльності;
2) забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості;
3) створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних та інших працівників закладів та установ освіти;
4) створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей;
5) забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального) потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей району;
6) забезпечення моніторингу у сфері освіти;
7) визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі закладів освіти;
8) координація діяльності  закладів освіти, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, організація роботи з їх нормативного, програмного, кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення;
9) управління закладами освіти, що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому підпорядкуванні;
10) забезпечення, у межах своїх повноважень, розвитку різних форм позакласної роботи, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді, здійснення навчально-методичного керівництва із зазначених питань;
11) організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та учнівської молоді, розвитку фізичної культури та спорту;
12) участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;
13) здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
          6. Сектор освіти відповідно до покладених на нього завдань:
1) здійснює керівництво і контролює діяльність закладів освіти, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
2) координує роботу закладів освіти, методичного кабінету, господарської групи, централізованої бухгалтерії, підприємств, установ та організацій, незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку;
3) аналізує стан освіти та інноваційної діяльності, розробляє відповідні регіональні програми із зазначених питань, організовує і контролює виконання цих програм;
4) прогнозує потребу району у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти, інноваційної діяльності, формує регіональне замовлення на їх підготовку, координує роботу з укладення з вищими навчальними закладами педагогічного напрямку договорів про підготовку кадрів;
5) сприяє вдосконаленню мережі закладів освіти у районі, утворює в межах своїх повноважень заклади освіти або вносить в установленому порядку пропозиції щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів;
6) проводить атестацію педагогічних працівників і керівних кадрів закладів освіти, веде облік і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції;
7)  вживає заходів для забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації і розвитку творчості педагогічних працівників;
8) забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти, зокрема освіти національних меншин; впроваджує в практику освітні та наукові програми відродження і розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України;
9) впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти;
10) формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту;
11) організовує доставку підручників для забезпечення ними учнів закладів загальної середньої освіти;
12) залучає до реалізації освітніх программ творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством;
13) проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організацію проведення таких заходів, як олімпіади, змагання, конкурси, спартакіади, турніри, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, інші заходи, спрямовані на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівня дітей та учнів;
14) співпрацює з відповідним територіальним органом Національної поліції та службою у справах дітей райдержадміністрації у запобіганні дитячій бездоглядності та попередженні вчинення правопорушень серед неповнолітніх;
15) розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання закладів освіти комунальної форми власності та соціальний захист учасників освітнього процесу;
16) контролює використання капітальних вкладень і сприяє раціональному розміщенню нового будівництва об'єктів освіти, погоджує проекти будівництва  закладів освіти;
17) сприяє  активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань інноваційної діяльності, створює належні умови для впровадження в практику нових технологій та їх складових частин, виходячи з потреб району, вживає заходів для забезпечення захисту  інтересів держави і суспільства;   
18) сприяє розвитку діючих та створенню нових форм науково - технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності;
19) бере участь у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до державних цільових та регіональних програм, а також у науково-технічній експертизі технологій  та їх складових частин з метою включення до державного реєстру технологій;
20) вживає у межах своєї компетенції заходи щодо поліпшення матеріальних та житлових умов  працівників освіти, організації їх медичного та побутового обслуговування;
21) розглядає питання та вносить пропозиції в установленому порядку щодо відзначення працівників освіти державними нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці;
22) забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу;
23) готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти, інноваційної діяльності в районі;
24) готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та  регіональних  програм  поліпшення  становища освіти,  дітей, учнів, їх  відпочинку, забезпечує їх виконання;
25) розробляє і подає  пропозиції до  проектів  фінансування  та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів,  спрямованих на поліпшення становища  освіти,  учасників освітнього процесу;
26) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в  установленому  порядку  на  розгляд органам державної влади;
27) сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та іншими громадськими організаціями;
28) координує в межах своїх  повноважень  здійснення  заходів, спрямованих  на  організацію оздоровлення,  відпочинку та дозвілля дітей, учнів,  самостійно виконує  відповідні  програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;
29) здійснює разом з органами охорони здоров'я загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників освітнього процесу, вживає заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та учнів;
30) забезпечує в межах своїх повноважень організацію і сприяння активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній сфері;
31) забезпечує в межах своїх повноважень  здійснення  заходів  щодо активізації   міжнародного  співробітництва  з  питань,  що  належать до його компетенції;
32) проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу,  з  питань,  що  належать   до   його компетенції;
33) надає адміністративні послуги;
34) вносить пропозиції до проекту бюджету району, забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
35) розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти  нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень та подає їх на державну реєстрацію у встановленому порядку;
36) бере участь у межах компетенції у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
37) бере участь у підготовці звітів голови райдержадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
38) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;
39) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
40) готує (бере участь у підготовці) проєктів угод, договорів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
41) за попереднім погодженням з районною радою погоджує установчі документи закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти;
42) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
43) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
44) здійснює контроль та надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань забезпечення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
45) здійснює повноваження, делеговані районною радою;
46) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
47) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
48) забезпечує  у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
49) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
50) забезпечує захист персональних даних;
51) надає допомогу закладам освіти та здійснює контроль за організацією регулярного підвезення до місць навчання і на зворотному шляху учнів, які проживають у сільській місцевості;
52) організовує харчування дітей у  закладах освіти за рахунок бюджету та залучених коштів;
53) здійснює інші передбачені законом повноваження
54) погоджує затверджені районною радою Статути  закладів освіти.
7.Сектор освіти має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);
3) укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з управліннями, департаментами, закладами освіти і науковими установами, міжнародними організаціями, фондами тощо;
4) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації у відповідній галузі; вносити до Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів влади пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації освітнього процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення закладів освіти;
5) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами, організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру;
6) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;
7) утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього,  інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу району;
8) представляти в установленому порядку інтереси сектору в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його компетенції.
8. Сектор освіти очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації, відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації». Завідувач сектору освіти здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у секторі.
9. Завідувач сектору освіти:
1) здійснює керівництво сектором освіти, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;
2) подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про сектор освіти, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці;
3) затверджує посадові інструкції працівників сектору освіти та розподіляє обов'язки між ними;
4) планує роботу сектору освіти, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;
5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору освіти;
6) звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на сектор освіти завдань та затверджених планів роботи;
7) забезпечує виконання  завдань з реалізації державної політики у сфері освіти, інноваційної діяльності;
8) може входити до складу колегії районної державної адміністрації, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації;
9) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції  та розробляє проекти відповідних рішень;
10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
11) представляє інтереси сектору освіти у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва райдержадміністрації;
12) спрямовує і координує діяльність підпорядкованих закладів освіти;
видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Подає на державну реєстрацію до Північно-Східного міжрегіонального  управління Міністерства юстиції (м.Суми) накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер;
13) подає на затвердження голові райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису сектору освіти в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
14) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису сектору освіти;
15) здійснює добір кадрів;
16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців  сектору освіти;
17) бере участь у розробці нормативно-правових актів
18)  проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору освіти;
19) забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;
20) забезпечує в межах своїх повноважень збереження інформації з обмеженим доступом;
21)  забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;
22) призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби сектору освіти, звільняє з таких посад відповідно до Закону України «Про державну службу»;
23) присвоює ранги державним службовцям сектору освіти, які займають посади державної служби;
24) здійснює планування навчання працівників сектору освіти з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою;
25) здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни у секторі освіти;
26) розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби у секторі освіти;
27) приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби у секторі освіти;
28) створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;
29) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
10. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції сектору освіти, утворюється колегія у складі завідувача сектору (голова колегії),  працівників сектору, керівників  закладів освіти.
До складу колегії можуть входити керівники інших  структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, представники профспілки.
Склад колегії затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації за поданням завідувача сектору освіти. Рішення колегії  можуть затверджуватися наказами завідувача сектору.
11. Сектор освіти утримується за рахунок коштів державного бюджету.
Граничну чисельність, фонд оплати праціпрацівників сектору та видатки на їх утримання визначає голова районної державної адміністрації в межах виділених асигнувань та затвердженої для районної державної адміністрації граничної чисельності працівників.
Кошторис доходів і видатків, штатний розпис сектору освіти затверджує голова районної державної адміністрації після проведення їх погодження фінансовим управлінням районної державної адміністрації.
12. Доходи, отримані в установленому законом порядку, не підлягають розподілу між засновником та працівниками сектору освіти (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску) та використовуються виключно для фінансування видатків на утримання та реалізації мети і напрямів діяльності сектору освіти, передбачених цим Положенням.
13. Внесення змін та доповнень до Положення про сектор освіти райдержадміністрації здійснюються розпорядженням голови райдержадміністрації та підлягають державній реєстрації, відповідно до вимог чинного законодавства України.
14. Припинення діяльності сектору освіти здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням голови райдержадміністрації, а у випадках, передбачених законами України – за рішенням суду відповідно до вимог чинного законодавства України.

В.о.начальника
відділу освіти                                                               
райдержадміністрації                                                                      С.ЗУБАШИЧ

 

Наверх ↑