Про Положення про відділ фінансів Новосанжарської районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
30.01.2020
Номер: 
16

НОВОСАНЖАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

30.01.2020                                                                         смт. Нові Санжари                          №16           

  
Про Положення про відділ
фінансів Новосанжарської
районної державної адміністрації

       Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» (зі змінами).
1. Затвердити Положення про відділ фінансів Новосанжарської районної державної адміністрації (додається).
2. Начальникові фінансового управління райдержадміністрації (Горобець Л.М.) забезпечити проведення державної реєстрації Положення відповідно до вимог чинного законодавства.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 18.03.2019 № 50 «Про Положення про фінансове управління Новосанжарської районної державної адміністрації» .      

Виконувач
обов’язків голови                                                                 Н. ПОСТОЛЬНИК

 

 

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                Розпорядження голови    
                                                                                Новосанжарської районної
                                                                                державної адміністрації
                                                                                30.01.2020 №16
                           

                                                                                              ПОЛОЖЕННЯ
                                                   про відділ фінансів Новосанжарської районної державної адміністрації

    1. Відділ фінансів Новосанжарської районної державної адміністрації (далі – відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу, підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітний та підконтрольний Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації ( далі – Департамент фінансів).
2. Повна назва – ВІДДІЛ ФІНАНСІВ НОВОСАНЖАРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, скорочена назва – відділ фінансів Новосанжарської РДА.
3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та голови районної державної адміністрації, Положенням про відділ фінансів Новосанжарської районної державної адміністрації (далі – Положення), а також іншими нормативно-правовими актами.
    4. Основними завданнями відділу є:
    забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району;
   розроблення в установленому порядку проекту районного бюджету;
    підготовка розрахунків до проекту районного бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд голові районної державної адміністрації;
    забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;
    розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;
   проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану району, перспектив його подальшого розвитку;
    здійснення державного контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;
    здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету на території району, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
    1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та здійснює контроль за їх реалізацією;
    2) аналізує в межах повноважень стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку району та вживає заходи щодо усунення недоліків;
    3) вносить пропозиції щодо проєкту районного бюджету;
    4) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку в межах району;
     5) бере участь у:
підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
    погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
розробленні проєктів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
розробленні проєктів розпоряджень голови районної державної адміністрації;
    підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;
     6) аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;
    7) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
    8) розробляє та у визначені ним терміни доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету, з підготовки бюджетних запитів до проєкту рішення про районний бюджет;
    9) проводить під час складання і розгляду проєкту районного бюджету аналіз пропозицій до прогнозу та бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, щодо відповідності такого проєкту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;
    10) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій щодо проєкту районного бюджету перед його поданням на розгляд районній державній адміністрації;
    11) проводить експертизи районних програм стосовно забезпеченості їх фінансовими ресурсами;
    12) організовує роботу, пов’язану зі складанням проєкту районного бюджету, визначає за дорученням керівництва районної державної адміністрації порядок і терміни подання структурними підрозділами районної державної адміністрації для підготовки проєкту районного бюджету, складає проєкт районного бюджету та прогноз на наступні за плановим два бюджетні періоди;
13) перевіряє рішення сільських рад про затвердження бюджету та внесення змін до нього щодо відповідності бюджетному законодавству;
14) складає і затверджує тимчасовий розпис районного бюджету та розпис районного бюджету, вносить в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису встановленим бюджетним призначенням;
  15) зводить показники сільських бюджетів, що входять до складу бюджету району, та подає їх у встановлені строки Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації;
    16) погоджує паспорти бюджетних програм та зміни до них згідно наказів  головних розпорядників коштів районного бюджету;
    17) здійснює, в установленому порядку, взаємні розрахунки  районного бюджету з державним, обласним та місцевим бюджетами району;
    18) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;
    19) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів районної державної адміністрації;
    20) за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання місцевого бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету;
   21) організовує виконання районного бюджету, забезпечує разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських рад, територіальними органами Державної казначейської служби України надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;
    22) забезпечує захист фінансових інтересів держави;
   23) готує та подає районній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до нього, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів районного бюджету та готує зміни до рішення про районний бюджет за наявності умов, визначених Кодексом;
    24) проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;
    25) за рішенням районної ради розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;
26)  аналізує бюджетну і фінансову звітність (інші звіти) про виконання місцевих бюджетів, інші фінансові звіти, подані Управлінням Державної казначейської служби України у Новосанжарському районі;
    27) інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період і подає на розгляд річний та квартальний звіти про виконання районного бюджету;
    28) розглядає звернення щодо виділення коштів з резервного фонду та готує пропозиції для прийняття відповідних рішень;
    29) проводить на базі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки району, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;
   30) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;
   31) приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2—5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах встановлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:
    зупинення операцій з бюджетними коштами;
    призупинення бюджетних асигнувань;
    зменшення бюджетних асигнувань;
    повернення бюджетних коштів до районного бюджету;
    безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;
    32) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;
   33) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
34) складає зведений бюджет району (частина п’ята статті 6 Кодексу),  тобто зводить планові та фактичні показники за доходами, фінансуванням, видатками та кредитуванням, а також мережею, штатами та контингентами установ, які утримуються з місцевих бюджетів району (районного бюджету, та бюджетів міст, сіл та селищ, що входять до зведеного бюджету району);
      35) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
    36) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
    37) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
   38) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо місцевих бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу;
   39) здійснює повноваження, делеговані районною радою;
    40) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;
    41) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
    42) бере участь у вирішенні, відповідно до законодавства, колективних трудових спорів (конфліктів);
43) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;
    44) забезпечує захист персональних даних;
    45) здійснює інші передбачені законом повноваження.
6. Відділ має право:
    1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання;

    2) залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрацій, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції відділу;
    3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації;
   4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
   5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу.
7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
   8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу у встановленому порядку.   
Начальник відділу має заступника начальника відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником відділу згідно із законом про державну службу у встановленому порядку.
9. Начальник відділу:
   1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;
   2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;
   3) затверджує положення про структурний підрозділ відділу, посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;
   4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;
   5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;
   6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;
   7) може брати участь у засіданнях районної ради, входити до складу колегії районної державної адміністрації, вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;
   8) представляє інтереси відділу у відносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з Департаментом фінансів Полтавської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями — за дорученням керівництва районної державної адміністрації;
   9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує здійснення контролю за їх виконанням.
   Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Міністерства юстиції України;
   10) подає на затвердження голові районної державної адміністрації проєкти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
   11) розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису відділу;
   12) затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;
   13) здійснює повноваження керівника державної служби у відділі;
14) призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу, присвоює ранги, здійснює їх заохочення та притягує до дисциплінарної відповідальності;
   15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу;
   16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;
   17) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;
   18) здійснює інші повноваження, визначені законом.
   10. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації або директором Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації.
   11. Відділ є неприбутковою бюджетною установою та утримується за рахунок коштів державного бюджету, якщо інше не передбачено законом. Форма власності відділу – державна.
   12. Припинення діяльності відділу здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, поділу, приєднання, перетворення)  або ліквідації, а у випадках передбачених законами України – за рішенням суду відповідно до вимог чинного законодавства України.
У разі ліквідації відділу  активи відділу (злиття, поділу, приєднання, перетворення)  та не визначення правонаступників всі його активи зараховуються до доходу державного бюджету.

  13. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова районної державної адміністрації в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.
14. Штатний розпис та кошторис відділу затверджуються головою районної державної адміністрації за пропозицією начальника відділу.
   15. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

 

Начальник
фінансового управління                                                Л. ГОРОБЕЦЬ
       

 

Наверх ↑