Про Положення про відділ інфраструктури,екології та природніх ресурсів районної державної адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
03.02.2020
Номер: 
22

НОВОСАНЖАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

03.02.2020                                                                  смт. Нові Санжари                                     №22

Про Положення про відділ

інфраструктури,екології та

природніх ресурсів районної

державної адміністрації

 

Відповідно до статтей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про державну службу» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012  № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» (зі змінами), розпорядження голови районної державної адміністрації від 25.11.2019 №177 «Про структуру районної державної адміністрації»:
1.Затвердити Положення про відділ інфраструктури, екології та природніх ресурсів районної державної адміністрації (додається).
2. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови районної державної адміністрації №76 від 02.05.2019 «Про  Положенняпро відділ агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Новосанжарської районноїдержавної адміністрації», №78 від 02.05.2019 «Про Положення про відділекономіки та розвиткуінфраструктури Новосанжарської районної державної адміністрації».

 

Виконувач
обов’язків голови                                                    Р. ВЕРБА

 

 

 

                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                   Розпорядження голови

                                                                                   районної державної адміністрації
                                                                                   03.02.2020 №22

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ інфраструктури, екології та природніх ресурсів
Новосанжарської районної державної адміністрації

1. Відділ інфраструктури, екології та природніх ресурсів Новосанжарської районної державної адміністрації (далі – Відділ) є структурним підрозділом райдержадміністрації, в межах району забезпечує виконання покладених на нього завдань.
2.Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації, керівнику апарату райдержадміністраціївідповідно до розподілу функціональних обов’язків.
3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами, Мінрегіонбуду, Міністерства енергетики та захисту довкілля, іншими актами законодавства України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, наказами керівника апарату райдержадміністрації, а також цим положенням.
4. Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації на території району:
державної політики, у тому числі  інвестиційної та інноваційної, у паливно-енергетичному комплексі, галузях транспорту і зв’язку та у сфері енергозбереження;
розроблення пропозицій щодо державних цільових програм розвитку паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв’язку та енергозбереження;
розроблення пропозицій щодо формування, регулювання та розширення ринку паливно-енергетичних ресурсів, послуг транспорту і зв’язку;
сприяння реалізації державної політики у сфері екології та використання природних ресурсів на території Новосанжарського району.
5. Відділвідповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:
1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінінфраструктури, Міністерства енергетики та захисту довкіллята здійснює контроль за їх реалізацією;
2) здійснює у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки району;
4) бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку району на середньо - та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку, іншихдержавних цільових програм, забезпечує координацію виконання  завдань, визначених цими програмами, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
5) реалізовує проекти державних цільових програм, метою яких є розв’язання проблем розвитку району у сферах енергозбереження, транспорту, дорожнього господарства, мінеральних ресурсів, зв’язку;
6) здійснює аналіз стану і тенденцій розвитку сфер енергозбереження, транспорту, дорожнього господарства, зв’язку, екології  бере участь у визначенні пріоритетів розвитку відповідних сфер, а також у формуванні напрямів інвестиційної політики та підготовки пропозицій із зазначених питань, спрямованих на забезпечення сталого розвитку району та організацію надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності;
7) бере участь у підготовці проектів угод, договорів, протоколів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
8)організовує роботу щодо розроблення і здійснення заходів для покращення інвестиційного та інноваційного клімату району у сферах енергозбереження, транспорту, дорожнього господарства, мінеральних ресурсів, зв’язку;
9) сприяє, в межах своїх повноважень, розвитку виробництва і використання альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій;
10) забезпечує ведення, інформаційне наповнення офіційної веб-сторінки райдержадміністрації;
11) організовує роботу щодо визначення поточної та перспективної потреби у послугах та роботах, що надаються та виконуються підприємствами галузей транспорту;
12) здійснює підготовку пропозицій щодо вдосконалення маршрутної мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів загального користування, які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування відповідно до вимог законодавства України;
13)здійснює в межах повноважень аналіз виконання заходів розвитку поштового зв’язку, телефонізації та радіофікації;
14) бере участь у реалізації державної політики у сфері екології та використанні природних ресурсів;
15) розробляє,  подає  на  затвердження    регіональні  екологічні  програми;  звітує про їх виконання;  вносить до  відповідних органів пропозиції щодо державних екологічних програм;
16) вживає заходів  до  відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства  про охорону довкілля підприємствами, установами, організаціями і громадянами;
17) вносить пропозиції відповідним  органам   місцевого самоврядування   щодо організації територій  та  об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
18) інформує населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення;
19) здійснює контроль за використанням відходів з урахуванням їх  ресурсної цінності та вимог безпеки для здоров'я людей і навколишнього   природного середовища та передає  матеріали на розгляд інших   державних  органів  у разі порушення законодавства про відходи;
20) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;
21) розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
22)бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів наказів керівника апарату райдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
23)бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації;
24) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій, вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;
25)здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
26)забезпечує захист персональних даних;
27) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
28) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
29) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
30)здійснює інші передбачені законом повноваження.
6. Відділдля здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
3) користуватися в установленому порядку базами даних, реєстрами та іншими видами інформаційних ресурсів органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
4) скликати в установленому порядку наради, з питань, що належать до його компетенції.
7. Відділ у встановленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районноїдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодич¬ності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
8. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно з законодавством про державну службу за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівня.
9. Начальник відділу:
1) здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;
2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про Відділ;
3) розробляє посадові інструкції працівників  Відділу та розподіляє обов’язки між ними;
4) планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної держадміністрації;
5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;
6) звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи;
7) може входити до складу колегії районної держадміністрації;
8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції Відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;
9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
10) представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної держадміністрації;
11) забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;
12) подає керівнику апарату Новосанжарської районної державної адміністрації  пропозиції щодо присвоєння рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
13)  здійснює інші повноваження, визначені законом.
10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
11. Штатний розпис та кошторис Відділу затверджує голова районної держадміністрації за пропозицією керівника Відділу.

 

Начальник відділу інфраструктури,
екології та природніх ресурсів
райдержадміністрації                                                                                    С.В. Забора

Наверх ↑