Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Новосанжарській районній державній адміністрації

Версія для друкуВерсія для друку
Дата: 
12.03.2020
Номер: 
44

    НОВОСАНЖАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
    ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

12.03.2020                                                        смт. Нові Санжари                                                                    №44

Про затвердження Положення про

Центр надання адміністративних послуг

при Новосанжарській районній державній

адміністрації

          Відповідно до статей 6, 41, 43 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 р. № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 р. № 714 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р.   № 118 і від 1 серпня 2013 р. № 588»: 
1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг при Новосанжарській районній державній адміністрації у новій редакції (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 07.10.2016 № 229 «Про внесення змін до розпоряд-ження голови райдержадміністрації від 10.05.2016 № 94 «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг при Новосанжарській районній державній адміністрації та Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Новосанжарській районній  державній адміністрації».

Голова                                                                     В. ВАСЮТА

 

                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження  голови Новосанжарської  районної
державної адміністрації
                                                            12.03.2020 №44

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Центр надання адміністративних послуг при Новосанжарській районній державній адміністрації

 

1. Центр надання адміністративних послуг (далі - Центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Новосанжарській районній державній адміністрації.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру як структурного підрозділу райдержадміністрації приймається головоюНовосанжарськоїрайонної державної адміністрації.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Полтавської обласної адміністрації, голови Новосанжарської районної державної адміністрації та цим положенням.

4. Основними завданнями Центру є:
1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається головою Новосанжарської районної державної адміністрації.
Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається головою Новосанжарської районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
У разі прийняття узгоджених рішеньЦентр може забезпечувати надання адміністративних послуг  Полтавської обласної,Новосанжарської районної державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

6. У Центрі за розпорядженням голови Новосанжарської районної державної адміністраціїможе здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо).

7. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).
Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється Новосанжарською районною державною адміністрацією, на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.
Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

8. Центр облаштовується у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами, інформаційними терміналами або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення  із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.
За розпорядженням голови Новосанжарської райдержадміністрації, у Центріможуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).
Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в Центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи Новосанжарської державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

10. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

11. Основними завданнями адміністратора є:
1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

12. Адміністратор має право:
1) безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;
5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

13. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру у структурі Новосанжарської районної державної адміністрації утворюється відповідний структурний підрозділ – відділ з питань надання адміністративних послуг Новосанжарської районної державної адміністрації (далі -- Відділ), на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру.

14. Центр очолює начальник відділу з питань надання адміністративних послуг Новосанжарської районної державної адміністрації, на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за

організацію діяльності Центру. Начальник Відділу призначається на посаду та звільняється з посади  відповідно до ЗУ «Про державну службу».

15. Начальник Відділу відповідно до завдань, покладених на Центр:
1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;
2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;
3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції  голові Новосанжарської районної державної адміністрації, щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;
6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
7) може здійснювати функції адміністратора;
8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

16. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами,  органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

17. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, за розпорядженням голови Новосанжарської районної державної адміністрації, можуть утворюватися територіальні підрозділи Центру та віддалені місця для роботи адміністраторів Центру, у яких забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається головою Новосанжарської районної державної адміністрації.

18. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр та здійснюється за таким графіком:
понеділок, вівторок, четвер з 8.00 до 17.15 год.;
п’ятниця з 8.00 до 16.00 год.;
середа з 8.00 до 20.00 год.;
вихідні дні – субота, неділя.
Прийом суб’єктів звернень у Центрі здійснюється не менше семи годин на день, без перерви на обід.Перерви на обід для адміністраторів почергово з 12.00 до 13.00 год. та з 13.00 до 14.00 год.

Адміністратор, який працює в середу до 20.00 год., розпочинає роботу цього дня о 10.45 год.
В разі відсутності одного з адміністраторів (відпустка, тимчасова втрата працездатності та ін.):
перерва на обід з 12.00 до 13.00 год.;
в середу ЦНАП працює з 8.00 до 17.15 год.;
час прийому суб’єктів звернень становить не більше 7 годин на день,  решту робочого часу адміністратор здійснює передачу документів суб’єктам надання адміністративних послуг (прийом документів), формує вхідні та опрацьовує вихідні пакети документів.

19. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.
Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від сплати за обов’язкове навчання роботі з такими реєстрами.

 

Начальник відділу з питань
надання адміністративних послуг
райдержадміністрації                                                                                  Ю.ЛОБОДА

Наверх ↑